Ποικιλίες Ελιάς

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΙΑΣ
ΟΝΟΜΑ ΣΥΝΩΝΥΜΑ
1. Μικρόκαρπες
Κορωνέϊκη Βάτσικη, Κρητικιά, Κορωνιά, Κορώνι, Λαδολιά, Λιανολιά, Ψιλολιά
Κουτσουρελιά Πατρινή, Κουτσουλιέρα, Λαδολιά
Λιανολιά Κερκύρας Κορφολιά, Νερολιά, Πρεβεζάνα, Στρυφτολιά
Μαστοειδής Αθηνολιά, Ματσολιά, Μουρατολιά, Τσουνάτη
Θιακή Ανωησάνα, Θιακό, Πλεξιδένια
Μυρτολιά Σμερτολιά, Μουρτολιά
Μαυρελιά Μεθωνιά, Μουρατολιά
Τραγολιά Νερολιά
2. Μεσόκαρπες
Αγουρομανακολιά Αγουρομάνακο, Αγουρομανάκι
Αδραμυττινή Αϊβαλιώτικη, Μυτιληνιά, Καγδαγλίτισσα, Πειραϊκή, Φραγκολιά
Βαλανολιά Βαλάνα, Μυτιληνιά, Κολοβή
Θρουμπολιά Ασκούδα, Θασίτικη, Λαδολιά, Ξανθολιά, Ρεθυμνιώτικη, Χονδρολιά
Μεγαρείτικη Βοβωδίτικη, Περαχωρίτικη
Πικρολιά (Κέρκυρα)
Καλοκαιρίδα (Κέρκυρα)
Δαφνελιά Δαφνόκαρπος, Σιφνέϊκη
3. Αδρόκαρπες (Χονδρολιές)
Αμυγδαλολιά Αμυγδαλοραχάτη, Ισπανική, Κουρομύτα, Στραβομύτα
Βασιλικάδα Βασιλική, Ισπανική, Κολοκυθάτη, Ροβιάτικη, Σαλέρνειος
Γαϊδουρελιά Αδρόκαρπος, Δαμασκηνάτη, Κορομηλολιά, Ισπανική, Παλαμάρα
Καρολιά Καρούλα, Στραβολιά
Καρυδολιά Καρυδοραχάτη, Κολυμπάδα, Απολυτή, Κωνική
Καλαμών Αετονύχι, Καλαματιανή, Κορακολιά, Τσιγκέλι
Κοθρέϊκη Κορινθιακή, Γλυκομανάκι, Μανάκι, Μανακολιά
Κολυμπάδα Μηλολιά, Στρουμπουλολιά, Κολυμπάτη
Κονσερβολιά Αγρινίου, Αμφίσσης, Άρτας, Βόλου, Βοϊδολιά, Ξηροχωρίου
Στρογγυλολιά Γαλανή, Πρασινολιά, Στρογγυλοραχάτη, Μηλολιά